એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભરતી 2022-જુનિયર અને સિનિયર આસિસ્ટન્ટ ની પોસ્ટ માટે ભરતી

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) દ્વારા જુનિયર અને સિનિયર આસિસ્ટન્ટ ની 156 જગ્યાઓની ભરતી 

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા ભરતી 2022

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા વેકન્સી 2022

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા 156 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.

એરપોર્ટ ઓથોરિટી જુનિયર આસિસ્ટન્ટ ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ભરતી વય મર્યાદા

ઉમેદવાર 18 થી 30 વર્ષની ઉંમર ધરાવતો હોવો જોઈએ. કેટેગરી પ્રમાણે ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે. 

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી એપ્લિકેશન ફી

કેટેગરી પ્રમાણે એપ્લીકેશન ફી જાણવા જાહેરાત વાંચો  

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી ઓનલાઈન ફોર્મ