ઇન્ડિયન આર્મી ભરતી 2022-ટ્રેડસમેન, ફાયરમેન અને જુનિયર ઓફિસ આસિસ્ટન્ટની 3068 જગ્યાઓ માટે ભરતી

ઇન્ડિયન આર્મી AOC ભરતી 2022

ઇન્ડિયન આર્મી ઓર્ડન્સ કોર્પ્સ દ્વારા ગ્રુપ સી ની 3068 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. 

ઇન્ડિયન આર્મી ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

ધોરણ 10 પાસ અથવા તેની સમકક્ષ કોઈપણ કોર્ષ માન્ય બોર્ડમાંથી પાસ કરેલો હોવો જોઈએ. 

ઇન્ડિયન આર્મી AOC ભરતી પગાર ધોરણ

ઈંડિયન આર્મી AOC નું પગાર ધોરણ રૂપિયા 18000 થી શરૂ થશે.

ઇન્ડિયન આર્મી AOC ભરતી એપ્લાય ઓનલાઈન