ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ ભરતી 2022 – નાવિક અને યાંત્રિક ની પોસ્ટ માટે ભરતી

ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા નાવિક અને યાંત્રિક ની 300 જગ્યાઓની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.

ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ નાવિક ભરતી 2022

ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ વેકન્સી 2022

ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ દ્વારા નાવિક અને યાંત્રિક ની 300 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે

ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ ભરતી એપ્લાય ઓનલાઈન

રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.joinindiancoastguard.cdac.in/cepet/ પર જઈને ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ નાવિક ભરતી એપ્લિકેશન ફી

ઇન્ડિયન કોસ્ટગાર્ડ નાવિક અને યાંત્રિક ભરતી 2022