SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જુનિયર એસોસીએટ (કસ્ટમર સપોર્ટ અને સેલ્સ) ની 5008 જગ્યાઓ માટે મોટી ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા 5008 કલાર્કની જગ્યાઓ માટે ભરતી 

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ક્લાર્ક ભરતી 2022

SBI દ્વારા સમગ્ર દેશમાં કલાર્કની 5008 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે.

SBI ક્લાર્ક ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

કોઈપણ પ્રવાહમાં ગ્રેજ્યુએશન ની ડીગ્રી માન્ય યુનિવર્સિટીમાં થી પાસ કરેલી હોવી જોઈએ.

SBI કલાર્ક ભરતી વય મર્યાદા

ઉમેદવાર ની ઉંમર ઓછામાં 20 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 28 વર્ષની હોવી જોઈએ.

SBI ક્લાર્ક ભરતી સિલેક્શન પ્રોસેસ

ઉમેદવારો ની પસંદગી પ્રિલીમીનરી પરીક્ષા તથા મેઈન પરીક્ષા માં પાસ થયેલ ઉમેદવારો ની સંખ્યા ના આધારે ફાઇનલ મેરીટ દ્વારા કરવામાં આવશે.

SBI ક્લાર્ક ભરતી ની ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

ઉમેદવાર 27 સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

SBI ક્લાર્ક ભરતી 2022 ઓનલાઈન ફોર્મ