સ્ટેટ સાયબર સેલ ગાંધીનગર ભરતી 2022

પોલીસ મહાનિર્દેશકની કચેરી,સી.આઈ.ડી ક્રાઈમ અને રેલ્વેઝ દ્વારા કાઉન્સીલર અને સાયકોલીસ્ટની 03 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

સી.આઈ.ડી ક્રાઈમ ગાંધીનગરમાં ભરતી 2022

સ્ટેટ સાયબર સેલ ગાંધીનગર ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

MSW/MA (મનોવિજ્ઞાન અથવા સામાજિક વિજ્ઞાન) ગુજરાતની સરકારી અથવા બિન સરકારી સંસ્થામાં કાઉન્સેલિંગ કામગીરી નો ઓછામાં ઓછો એક વર્ષનો અનુભવ

સી.આઈ.ડી ક્રાઈમ ગાંધીનગર ભરતી અરજી પક્રિયા

રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ cidcrime.gujarat.gov.in પરથી ફોર્મ ડાઉનલોડ કરીને પ્રમાણપત્રો ની જરૂરી નકલો જોડીને તારીખ 14 સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી અરજી કરી શકશે 

સ્ટેટ સાયબર ક્રાઈમ સેલ કાઉન્સીલર/સાયકોલીસ્ટનું પગાર ધોરણ

સ્ટેટ સાયબર ક્રાઈમ સેલ,ગાંધીનગર માં સિલેક્ટ થનાર ઉમેદવાર ને માસિક રૂપિયા 20,000/- ફિક્સ પગાર ધોરણ આપવામાં આવશે.

સી.આઈ.ડી ક્રાઈમ ગાંધીનગર દ્વારા સ્ટેટ સાયબર ક્રાઈમ સેલમાં કેટલી જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે?

સાયબર ક્રાઈમ સેલમાં 03 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે.

કાઉન્સીલર/સાયકોલીસ્ટની ભરતી માટે ફોર્મ ક્યાંથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે?